Garantievoorwaarden

Er kan geen beroep worden gedaan op garantie:

• zonder de originele aankoopbon van Dailyride;
• ten aanzien van E-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar.

De boutjes van de Fatbike moeten na elke 50, 100 en 200km nog eens vast gedraaid te worden.

Dailyride geeft ter zake de E-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de E-bike operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen. De volgende onderdelen van de E-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak.

Dailyride kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de E-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Dailyride geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van de consument of weersomstandigheden.

De garantieperiode vangt aan op de leverdatum zoals vermeld op de originele afleverbon van de relevante E-bike.

Naast de wettelijke garantie op nieuwe E-bikes, geldt een algemene garantie van 6 maanden op nieuwe aangeschafte onderdelen.  

Mits aan de garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 7 is voldaan, repareert of vervangt Dailyride het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de E-bike naar het redelijke oordeel van Dailyride weer operationeel is. Dailyride kan een defect onderdeel vervangen voor een gelijkwaardig, niet defect onderdeel. Dit kan ook betekenen, dat het vervangende onderdeel niet nieuw, maar gebruikt of refurbished is.

De garantie komt te vervallen: – Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de E-bike. Dit is onder meer het geval indien de E-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd; – Wanneer een defect of beschadiging niet aan Dailyride valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de E-bike; – Als de E-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Dailyride is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele E-bike komen te vervallen; – Wanneer de E-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (lid 11, 12 en 13) is onderhouden; – Als niet aan de meldplicht is voldaan (lid 14); – Na verloop van de relevante garantietermijn.

De E-bike dient conform de handleiding te worden onderhouden.

Garantie- en servicewerkzaamheden vinden thuis plaats met behulp van de Dailyride service instructies of ze worden de mobiele service bus of in de Dailyride werkplaats uitgevoerd. De consument is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken. Uitsluitend Dailyride bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een Dailyride, op locatie, worden verricht. Op het annuleren of verzetten van afspraken is artikel 9 lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de E-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan – bij Dailyride te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum, datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.

Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de E-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Dailyride  overhandigd kunnen worden.

Als er sprake is van wettelijke garantie, dan stuurt Dailyride vervangende onderdelen met duidelijke vervanging instructies of voert deze zelf kosteloos voor de consument uit. Voor niet-wettelijke garantie, geldt dat Dailyride niet verplicht is om de reparatie op zich te nemen. De consument is in ieder geval verantwoordelijk voor uitvoeren van service.

Mocht Dailyride na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Dailyride gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen.

Naar keuze van Dailyride, kan ieder onderdeel die Dailyride tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. Dailyride is daar geen vergoeding voor verschuldigd.

Ieder gebruik van de E-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de E-bike; Dailyride is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit. Aansprakelijkheid van Dailyride voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten. De in dit lid 19 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Dailyride.

ARTIKEL 8 – SERVICE- EN GARANTIE 

 1. De garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 7, zijn van toepassing op nieuwe elektrische fietsen (‘E-bikes’), die een consument rechtstreeks bij Dailyride, of via een van de Dailyride partners, heeft gekocht.
 2. Er kan geen beroep worden gedaan op garantie: • zonder de originele aankoopbon van Dailyride; • ten aanzien van E-bikes die zijn gekocht van een derde, zoals een (professionele) tussenhandelaar. 
 3. Voor showroommodellen of tweedehands E-bikes, geldt een beperkte garantie van twaalf (12) maanden of 500 kilometers. Deze garantie geldt alleen voor consumenten. 
 4. Dailyride geeft ter zake de E-bike garantie op materiaal-, fabricage- en montagefouten. De garantie omvat alle componenten, die ervoor zorgen dat de E-bike operationeel is, met uitzondering van de slijtdelen (lid 9). 
 5. Dailyride kan niet garanderen dat er altijd ongestoord gebruik kan worden gemaakt van de E-bike en kan evenmin een optimaal rijcomfort garanderen. Gebruiksgemak en rijcomfort zijn (mede) afhankelijk van factoren, waar Dailyride geen controle over heeft, waaronder begrepen de persoonlijke keuze(s) van de consument of weersomstandigheden. 
 6. De garantieperiode vangt aan op de leverdatum zoals vermeld op de originele afleverbon van de relevante E-bike. 
 7. Naast de wettelijke garantie op nieuwe E-bikes, geldt een algemene garantie van 6 maanden op nieuwe aangeschafte onderdelen.  
 8. Mits aan de garantievoorwaarden zoals bedoeld in dit artikel 7 is voldaan, repareert of vervangt Dailyride het defecte onderdeel op een zodanige wijze, dat de E-bike naar het redelijke oordeel van Dailyride weer operationeel is. Dailyride kan een defect onderdeel vervangen voor een gelijkwaardig, niet defect onderdeel. Dit kan ook betekenen, dat het vervangende onderdeel niet nieuw, maar gebruikt of refurbished is. 
 9. Slijtage is uitgesloten van de garantie. De volgende onderdelen van de E-bike zijn in ieder geval onderhevig aan slijtage (‘slijtdelen’): ketting of riem, derailleur en derailleurwieltjes, tandwielen, binnen- en buitenbanden, handvatten, lampen, remblokken- en remschijven, remolie, zadel, pedalen, snelbinders en de lak. 
 10. De garantie komt te vervallen: – Bij onverantwoordelijk, roekeloos, onjuist, onkundig of oneigenlijk gebruik van de E-bike. Dit is onder meer het geval indien de E-bike voor andere doeleinden dan voor dagelijks eigen gebruik is ingezet (waaronder commerciële verhuur, wedstrijden, etc.) of als de instructies niet zijn opgevolgd; – Wanneer een defect of beschadiging niet aan Dailyride valt toe te rekenen. Daar is bijvoorbeeld sprake van bij schade als gevolg van een val, botsing of te water geraken van de E-bike; – Als de E-bike (of onderdelen daarvan) door een ander dan Dailyride is gerepareerd, is aangepast en/of is gereviseerd, dan wel wanneer originele onderdelen zijn vervangen door onofficiële onderdelen. In dit geval kunnen alle garantie- of overige rechten ten aanzien van de gehele E-bike komen te vervallen; – Wanneer de E-bike niet of niet in overeenstemming met de onderhoudsverplichting (lid 11, 12 en 13) is onderhouden; – Als niet aan de meldplicht is voldaan (lid 14); – Na verloop van de relevante garantietermijn. 
 11. De E-bike dient conform de handleiding te worden onderhouden. 
 12. Garantie- en servicewerkzaamheden vinden thuis plaats met behulp van de Dailyride service instructies of ze worden de mobiele service bus of in de Dailyride werkplaats uitgevoerd. De consument is verantwoordelijk voor het maken van (tijdige) afspraken. Uitsluitend Dailyride bepaalt of garantie- of servicewerkzaamheden buiten een Dailyride, op locatie, worden verricht. Op het annuleren of verzetten van afspraken is artikel 9 lid 4 van overeenkomstige toepassing. 
 13. Defecten of beschadigingen, die van invloed zijn op de werking van de E-bike, dienen onmiddellijk – en in ieder geval binnen 48 uur na constatering daarvan – bij Dailyride te worden gemeld. Een telefonische melding, dient binnen drie (3) werkdagen schriftelijk (waar ook e-mail onder wordt begrepen) te worden bevestigd. De melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten: aankoopbon, aankoopdatum, datum defect/beschadiging en de mogelijke oorzaak van het defect of de beschadiging.
 14. Zijn onderdelen zodanig defect of beschadigd dat deze (gedeeltelijk) los zijn gekomen van de E-bike, dan dienen deze loszittende onderdelen zorgvuldig te worden bewaard tot aan het eerstvolgende moment dat zij aan Dailyride  overhandigd kunnen worden. 
 15. Als er sprake is van wettelijke garantie, dan stuurt Dailyride vervangende onderdelen met duidelijke vervanging instructies of voert deze zelf kosteloos voor de consument uit. Voor niet-wettelijke garantie, geldt dat Dailyride niet verplicht is om de reparatie op zich te nemen. De consument is in ieder geval verantwoordelijk voor uitvoeren van service. 
 16. Mocht Dailyride na onderzoek constateren, dat er geen of beperkte garantie van toepassing is, dan is Dailyride gerechtigd alle, met de reparatie en/of vervanging gemoeide kosten, waaronder ook de onderzoekskosten, in rekening te brengen. 
 17. Naar keuze van Dailyride, kan ieder onderdeel die Dailyride tijdens een reparatie of beurt vervangt, automatisch haar eigendom worden. Dailyride is daar geen vergoeding voor verschuldigd. 
 18. Ieder gebruik van de E-bike nadat een defect of een beschadiging is geconstateerd, is voor rekening en risico van de consument c.q. gebruiker van de E-bike; Dailyride is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (verdere) schade, die uit dit gebruik voortvloeit. Aansprakelijkheid van Dailyride voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen inkomstenderving, immateriële schade, verlies van gebruik is uitgesloten. De in dit lid 19 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid van Dailyride.